postheadericon Bažnyčia

1990 m. rugsėjo 9 d. A. Bukavičius pateikė Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybai Kauno arkivyskupijos kurijos prašymą užregistruoti Domeikavos parapiją bei dvidešimties steigiamojo komiteto žmonių sąrašą. Atsakymo negavo gal todėl, kad tuo laikotarpiu Lietuvoje buvo labai įtempta padėtis neseniai pasibaigusi blokada ir artėjo Sausio 13-osios įvykiai.

1990 metais gruodžio 2 d. A. Bukavičiaus ir a.a. P.Gusto iniciatyva Domeikavos apylinkės salėje suorganizuotas oficialus tikinčiųjų susirinkimas. Dalyvavo virš 100 žmonių bei kunigai mons. Alfonsas Svarinskas ir prelatas Lionginas Vaičiulionis. Buvo iškelti du pagrindiniai tikslai įkurti parapiją ir statyti bažnyčią. Susirinkimas patvirtino 20 narių organizacinį komitetą, kurį sudarė: Kazimieras Brazdžionis, Antanas Bukavičius, Artūras Čepaitis, Alvydas Gustaitis, a.a. Petras Gustas, Jonas Liegus, Juozas Laurinaitis, Stasys Mačiulis, Jurgis Mieliauskas, Jonas Palaima, Juozas Rutkauskas, Jonas Raupys, Justinas-Valius Venskevičius, Juozas Bernatavičius, Albinas Janušonis, Janina Bukavičienė, Valerija Žvykienė, Julius Nakvosas, Antanas Aleksynas, Aniceta Jankauskaitė. Organizacinio komiteto pirmininku tapo Antanas Bukavičius, pavaduotojais a.a. Petras Gustas ir Gediminas Girdzijauskas. Parapijos steigimo dokumentaciją buvo pavesta ir toliau tvarkyti A. Bukavičiui, 0 bažnyčios projektavimo darbus – G. Girdzijauskui.

Parapijos įkūrimo iniciatorius ir įkvėpėjas tuometinis Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras A. Svarinskas pasiūlė parapijai bei bažnyčiai suteikti Lietuvos Kankinių titulą.

1991 m. vasario mėnesį dėl religinės bendruomenės kūrimo raštiškai buvo pakartotinai kreiptasi į Lietuvos Vyriausybę. 1991m. kovo 26 d. įregistruota Domeikavos Romos katalikų bendruomenė Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu Nr. 174P. Tais pačiais metais architektas Kęstutis Pempė pradėjo bažnyčios projektavimo darbus.

1991 m. kovo 8 d. Lietuvos mašinų bandymo stoties bandymų ūkio darbuotojų visuotinis susirinkimas nutarė parduoti namą su ūkiniu pastatu Plačiojoje gatvėje parapijos reikmėms. Pirkimo-pardavimo aktas pasirašytas 1991m. birželio 26d. Lėšas šiam pastatui skyrė Kauno arkivyskupijos kurija (47 tūkstančių rublių) ir Kauno rajono Savivaldybės (50 tūkstančius rublių). Ūkiniame pastate tikintieji įrengė koplyčią, 0 name apgyvendino altaristą a.a. kun. Pranciškų Gaižauską su šeimininke Irena Elzbergaite bei įkūrė Carito būstinę.

Domeikavos bažnyčios kertinio akmens šventinimas

Domeikavos bažnyčios kertinio akmens šventinimas

1991 m. gegužės 1 d. įrengtoje koplyčioje mons. A.Svarinskas Domeikavoje aukojo pirmąsias šv. Mišias. Monsinjoro rūpesčiu aptarnauti Domeikavos koplyčią buvo paskirta Vilijampolės šv. Juozapo parapijai. Vikaras Gintautas Jankauskas rūpinosi bažnyčios projektavimu ir statyba bei sekmadieniais Domeikavos koplyčioje aukodavo šv. Mišias. Kun. G.Jankauską iškėlus dirbti į Kauno tarpdiacezinę kunigų seminariją, Domeikavos parapija rūpinosi Vilijampolės klebonas prelatas Lionginas Vaičiulionis.

1993 m. kun. L. Vaičiulionis įkūrė pirmąją Domeikavos parapijos pastoracinę tarybą. Vicepirmininku ir statybos sekcijos pirmininku buvo išrinktas Gediminas Girdzijauskas, pavaduotoju – Antanas Bukavičius. Tarybai priklausė Antanas ir Valė Aleksynai, a.a.Rasa Zemaitienė, Stasys Mačiulis, Jonas Palaima, a.a. Petras Gustas, Aniceta Jankauskaitė, Irena Daukšienė, a.a. Marytė Glemžienė.

1993 m. birželio 14 d. J. E. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino kertinį bažnyčios akmenį. Bažnyčios statybą nuo pat pradžių finansavo ir virš pusės milijono litų skyrė Tarptautinio SAF koncerno prezidentas Gintas Čepas. Koncernui nutraukus finansavimą bažnyčios statyba sustojo.

1995 m. Domeikavos Lietuvos Kankinių parapija tapo savarankiška, nes gegužės 16d J. E. kardinolas Vincentas Sladkevičius paskyrė pirmąjį kleboną kun. Robertą Gedvydą Skrinską. Jaunas kunigas energingai ėmėsi ieškoti lėšų ir bažnyčios statyba vėl pajudėjo.

Puslapiai: 1 2 3 4